Published On: 13/03/2024Categorieën: E-HRM, HR Services, Salarisadministratie

Verplichtingen bij re-integratie zieke medewerker

De werkgever en de zieke werknemer, dienen zich volgens de Wet verbetering poortwachter in te spannen voor de re-integratie van de werknemer, in samenwerking met de arbodienst of bedrijfsarts. Deze wet heeft als doel zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, waarbij effectief ingrijpen de duur van het ziekteverzuim verkort.

De verplichtingen van werkgevers en werknemers bij ziekmelding beginnen al in de eerste week volgens de wet. Op de website van het UWV is een stappenplan te vinden dat aangeeft welke stappen genomen moeten worden bij een zieke werknemer, inclusief de benodigde documenten. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV biedt aanvullende richtlijnen voor de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Het re-integratietraject kan op twee manieren verlopen:

  • Re-integratie eerste spoor – de werknemer keert terug bij de huidige werkgever, mogelijk in een nieuwe of aangepaste functie.

  • Re-integratie tweede spoor – de werknemer vindt ‘passend werk’ bij een andere werkgever als terugkeer bij de huidige werkgever niet mogelijk is.

Zowel de werkgever als de zieke werknemer dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de re-integratie en dienen zich in te zetten om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, met ondersteuning van de bedrijfsarts. De regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar schrijft voor wat de werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste ziekteweek.

Als terugkeer naar de oude functie niet mogelijk is, moet de werkgever passend werk binnen het bedrijf aanbieden. In uiterste gevallen kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag als de werknemer weigert het aangeboden werk te accepteren.

Doorbetaling loon.

Werkgevers moeten gedurende twee jaar 70% van het laatste loon doorbetalen bij ziekte. Voor het eerste ziektejaar geldt een wettelijke verplichting om minimaal het minimumloon door te betalen. Na oplegging van een loonsanctie door UWV kan een werkgever verplicht worden tot verlenging van de loondoorbetaling bij onvoldoende inspanningen voor re-integratie.

Er bestaat de mogelijkheid tot vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling na twee jaar, mits werkgever en werknemer dit uiterlijk 13 weken voor het einde van de wachttijd aanvragen bij UWV.

Na twee jaar.

Na twee jaar kan een werknemer die nog steeds niet volledig kan werken, ondanks inspanningen voor re-integratie, in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Onvoldoende inspanningen kunnen leiden tot een loonsanctie van UWV, waardoor de werkgever verplicht wordt tot verlenging van de loondoorbetaling.

De Arbowet verplicht werkgevers tot het afsluiten van een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts, waarin werkafspraken worden vastgelegd volgens de Arbowet.

Samenwerking tussen werkgever en werknemer is essentieel. Het is belangrijk om regelmatig de voortgang te bespreken, bijvoorbeeld elke zes weken, en het plan van aanpak indien nodig aan te passen. De bedrijfsarts kan arbeidstherapie adviseren als onderdeel van de re-integratie om de belastbaarheid van de werknemer te beoordelen.

Een re-integratiebedrijf kan werkgever en werknemer begeleiden bij terugkeer naar werk binnen het bedrijf, ander werk binnen hetzelfde bedrijf, of bij het vinden van een nieuwe werkgever.

Samen aan zet

  • De werkgever mag de werknemer niet vragen wat de klachten zijn, maar wel wanneer hij verwacht weer aan de slag te kunnen.

  • De werkgever kan de werknemer vragen naar de bedrijfsarts te gaan. De bedrijfsarts bekijkt samen met de werknemer wat de situatie is en wat nodig is. Zo kijkt hij naar de arbeidsmogelijkheden van de werknemer, of de werknemer in staat is aangepast werk te doen en hoe lang het verzuim kan gaan duren. Op basis hiervan maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse en geeft een advies aan de werkgever. De werkgever leest dit advies en vervolgens stellen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op.

  • Het is belangrijk dat de werkgever en werknemer samen regelmatig bespreken, bijvoorbeeld elke zes weken, hoe het gaat. Hierbij kijken zij telkens samen wat de volgende stap is en wat daarvoor nodig is. Op basis daarvan wordt het plan van aanpak mogelijk aangepast.

  • De bedrijfsarts kan arbeidstherapie adviseren. Dit is een kortdurende activiteit als onderdeel van de re-integratie. Het doel is duidelijkheid te krijgen over de belastbaarheid van de zieke werknemer, om te komen tot (uitbreiding van) werkhervatting.

  • Een re-integratiebedrijf kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het werk, naar ander werk in hetzelfde bedrijf, of naar een andere werkgever.

Vragen over re-integratie of verzuim?
Neem contact op met onze HR Consultants via hr@esvegroep.nl of bel naar Michelle van Helvoirt van den Hoogen 06 – 436 931 47.

Bron:

Meer nieuws: